Zajęcia otwarte w roku szkolnym 2019/2020

uzgodnione podczas zebrania z rodzicami w dniu 4.09.2019r.

grupa II

Temat zajęcia Termin Potrzebne artykuły
Łańcuchy choinkowe I połowa grudnia Kolorowy papier miękki, nożyczki, klej
Kartki Wielkanocne I połowa kwietnia Bloki rysunkowy, blok techniczny, nożyczki, klej, ozdobne szablony, kartki ozdobne, tasiemki, życzenia, dekoracje wielkanocne płaskie

                                                                               Aleksandra Kamińska

 

  • profil konstrukcyjno – techniczny

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne zabawy konstrukcyjne i techniczne.

 

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie potrzeby tworzenia;

-  stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik łączenia różnych materiałów;

-  rozwijanie kreatywności;

-  odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;

-  bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;

-  kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

-  doskonalenie sprawności manualnej; 

  wdrażanie do właściwego planowania i organizowania działań;

-  budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

Metody:

-  działania praktycznego,

-  zadań stawianych dziecku,

-  doświadczeń i eksperymentowania,

-  pokazu i obserwacji,

-  objaśnienie i instrukcja,

 

Formy:

-  praca indywidualna

-  praca w grupach

-  praca w zespołach

 

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

 Plan działań edukacyjnych

Temat Termin realizacji Uwagi

„Dary jesieni – jesienne konstrukcje” – zajęcia otwarte

- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

wrzesień
„Muchomorek”  - łączenie ze sobą papieru i plastiku październik
„Jak zrobić Gniotka?” – zabawkę odstresowującą i wprawiającą w dobry nastrój listopad
„Papier do pakowania prezentów” – stemplowanie warzywami grudzień
„Kolorowe szybki” –poznanie zjawiska zamarzania wody styczeń
„Tańczący bałwanek” – cięcie nożyczkami po linii luty
„Bazie”  - tworzenie przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem popcornu marzec
„Tęcza” – wyklejanka z plasteliny kwiecień
„Latający ptaszek” – zabawy maj
„Lody na patyku” – ozdabianie różnorodnym materiałem: koraliki, cekiny, tasiemki czerwiec

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Informuję, iż konsultacje dla rodziców z wychowawcą grupy odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15.00 – 15.30.

                                                                                                                                 Aleksandra Kamińska

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA II

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Tydzień I Zwierzęta są głodne 7.01 – 10.01.2020r.

Poznajemy przyrodę

Zima

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

Tydzień II Zimowe zabawy 13.01 – 17.01.2020r.

Poznajemy przyrodę

Zima

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zi­mowej szacie

– poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się

w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Tydzień III Moja babcia i mój dziadek 20.01 – 31.01.2020r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– uczestniczenie w krót­kich programach arty­stycznych.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2019/2020

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Grudzień/marzec - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska