Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

 

 

 

Program zajęć Koła Sportowego w grupie iv 2018/2019

                             

WSTĘP

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego rozwoju i wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Wiek przedszkolny jest nazywany złotym wiekiem motoryczności. Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego. Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych. Sprawność ruchowa u przedszkolaka rozwija się poprzez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych miedzy innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa wzmacnia cały organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, w szczególności nerwowy, wegetatywny i dokrewny. Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element edukacyjny.

Celem Koła Sportowego jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiusportu w życiu późniejszym. Zajęcia ruchowe maja zaspakajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania pod fachowym okiem nauczyciela. Założenia wychowania przedszkolnego wynikające z podstawy programowej wskazują na troskę o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową.

CELE GŁÓWNE:

- kształtowanie i rozwój ogólnej sprawności ruchowej,

- wprowadzenie dzieci w świat kultury fizycznej,

- kształtowanie umiejętności ruchowych: chód, bieg, skok, rzut, pokonywanie przeszkód, wspinanie,

- nauka umiejętności współdziałania w grupie,

- umiejętność przestrzegania zasady fair play w rywalizacji w trakcie gier sportowych,

- zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej dzieci 5 i 6 letnich,

- stymulowanie aktywności twórczej dzieci,

- rozwijanie i kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych dzieci,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej,

- harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu, a także kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

- profilaktyka wad postawy,

- poznanie zasad higienicznego trybu życia,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez różne formy rekreacji ruchowej,

- poznawanie przepisów gier i zabaw,

- kształtowanie umiejętności działania w sytuacjach trudnych, stresujących,

- czerpanie radości i przyjemności z uczestnictwa w zajęciach sportowych.

PRZEKAZ WIADOMOŚCI:

- wpływ aktywności fizycznej na organizm dziecka,

- reguły, zasady, przepisy stosowane w trakcie gier i zabaw,

- przyczyny powstawania wad postawy i ich profilaktyka,

- zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm,

- zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń,

- zasady współzawodnictwa,

- umiejętność posługiwania się właściwą terminologią ćwiczeń,

- zasada fair play w sporcie,

ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE:

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,

- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie leków, obaw,

- kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego,

- podporządkowanie się określonym regułom gier i zabaw,

- propagowanie zasady fair play,

- eksponowanie pozytywnych zachowań dzieci.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

Dziecko biorący systematyczny udział w zajęciach koła sportowego powinno:

- umieć przyjmować prawidłowa postawę w różnych pozycjach,

- umieć podporządkować się określonym zasadom i regułom gier i zabaw,

- znać wpływ ruchu na organizm człowieka,

- odczuwać potrzebę noszenia stroju gimnastycznego,

- znać właściwą terminologię ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazw przyborów,

- umieć prawidłowo korzystać z przyborów i sprzętów gimnastycznych,

- umieć prawidłowo oddychać.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

- nauka podań i chwytów piłki, kozłowania, kopania piłki, rzuty do celu,

- nauka skoków jednonóż, obunóż, pokonywania przeszkód,

- wykorzystanie nauczonych umiejętności w grach i zabawach,

- kształtowanie prawidłowej postawy w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej,

- doskonalenie naturalnych form ruchu,

- kształtowanie zręczności, zwinności, skoczności i wytrzymałości,

- umiejętność ustawienia się w kole, szeregu, rzędzie, rozsypce,

- nauka umiejętności prawidłowego oddychania,

METODY REALIZACJI:

- zabawy naśladowcze,

- metoda bezpośredniej celowości ruchu,

- metoda opowieści ruchowej,

- MRR Weroniki Sherborne,

- metoda stacyjna,

- tor przeszkód i ścieżka zdrowia,

- metoda zabawowo-naśladowcza.

ROZKŁAD MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:

- starty z różnych pozycji,

- pokonywanie torów przeszkód,

- przeskoki zawrotne przez ławeczkę,

- gry i zabawy bieżne z przyborami i bez przyboru,

- ćwiczenia równoważne na sprzęcie gimnastycznym i na podłodze,

- skoki wolne z odbicia jednonóż i obunóż w miejscu, marszu i biegu,

- rzuty i chwyty prawą i lewa ręką piłkami o różnej wielkości,

- mini piłka nożna,

- mini piłka koszykowa- koszykówka

- gry i zabawy terenowe,

- kształtowanie zwinności i zręczności poprzez gry i zabawy ruchowe,

- marsze i marszobiegi w terenie,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe,

- gry i zabawy ruchowe na plaży, ścieżce zdrowia i na śniegu,

- kształtowanie skoczności.

KOŁO SPORTOWE HARMONOPGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI REHABILITACYJNEJ I TRWAJĄ 30 MINUT. OBOWIĄZUJĄ STROJE SPORTOWE.

TERMIN CEL SPOTKANIA
Wrzesień - 2018r.

1. Zajęcia orientacyjno- porządkowe
2. Gry i zabawy ruchowe z piłkami i woreczkami

 

Październik - 2018r.

1. Gry i zabawy bieżne, skoczne
2. Nauka podań i chwytów piłki.
3. Rzuty do kosz- mini koszykówka
4. Ćwiczenia kopne- wprowadzenie w mini piłkę nożną

 

Listopad - 2018r.

1. Ćwiczenia korekcyjne- profilaktyka wad postawy
2 Ćwiczenia szybkościowe i zwinnościowe na Sali rytmicznej
3. Zajęcia z mini koszykówki
4. Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne – tory przeszkód

 

Grudzień- 2018r.

1.Gry i zabawy na czworakach
2. Gry i zabawy rzutne i skoczne
3. Kształtowanie cech motorycznych
4. Wyrabianie zręczności, gibkości, szybkości

 

Styczeń - 2019r.

1. ćwiczenia równoważne i oddechowe
2. Ćwiczenia z zakresu mini koszykówki
3. Ćwiczenia z zakresu mini piłki nożnej
4. Gimnastyka korekcyjna z El. Weroniki Sherborne

 

Luty - 2019r.

1. Gry i zabawy rzutne i chwytne
2. Gry i zabawy bieżne
3. Sporty zimowe- zabawy ruchowe na Sali rytmicznej

Marzec - 2019r. 1. ćwiczenia kopne i rzutne
2. Nauka prawidłowej postawy i chodu
3. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe
4. Gry i zabawy z piłkami i woreczkami
Kwiecień - 2019r. 1. Rozwijanie cech motorycznych siły szybkości i zwinności
2. Wyścigi w rzędach
3.Mini piłka nożna
4 Przygotowania do spartakiady i tygodnia sportu.

Maj – 2019 r.

Czerwiec- 2019 r.

1. Mini piłka nożna
2 .Doskonalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach
3. Ćwiczenia bieżne rzutne, chwytne i kopne
4 .Zajęcia ruchowe na plaży w ramach europejskiego tygodnia sportu

 

 

 

Turniej między-przedszkolna piłki nożnej PM7

Spartakiada między-przedszkolna 2019 PM1

Podsumowania , nagrody, wyróżnienia i zakończenia zajęć.

Opracowała:

J. Wysok