PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY V rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy na konsultacje rodziców dzieci z grupy V po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem pracującym w grupie bezpośrednio lub telefonicznie ( telefon przedszkola- 094 35 242-88)

jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji w rozszerzonym gronie pedagogicznym o nauczyciela wspomagającego i współpracującego lub psychologa dziecięcego, to prosimy również o kontakt telefoniczny 0943544-88 w celu ustalenia terminu spotkania.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA V

              Rok szkolny 2019/2020

LP FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

         CELE
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

- przedstawienie rodzicom pomocniczych kart pracy

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci :przedstawienie wyników wstępnej i końcowej obserwacji dzieci, diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci zgodnie z podstawą programową

4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr J.Olesińska, mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020 GRUPA V

 

 1. I.MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE 07.01- 10.01.2020
  1. Rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
  2. Nazywanie kolejno pór , dni tygodnia , miesięcy, określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.
  3. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy.
  4. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.
 2. II.DZIEŃ I NOC 13.01-17.01.2020
 3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 4. Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil
 5. Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć
 6. Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błachych
 1. III. BABCIA I DZIADEK 20.01- 24.01.2020
  1. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny.
  2. Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.
  3. Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych.
  4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- budowanie dialogu, wywiadu, rozmowy.
 1. IV. ZIMA I ZWIERZĘTA   27.01- 31.01.2020
 2. Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań.
 3. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 5. Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.