• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

 

Lp.

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- procedury obowiązujące w dobie COVID

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Październik/grudzień marzec/maj

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy ( ze względu na COVID-19 ograniczona forma zajęć)

 3.

Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach gotowości szkolnej;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

 

Zebranie grupowe

Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa, gotowość szkolna )

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5.

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

Strona internetowa

Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach

6.

Ekspozycja prac plastycznych

systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

 

LISTOPAD   Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pada deszcz

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       zakładanie ubrań, butów,

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

·       ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       odpowiadanie na pytania,

·       dzielenie się swoimi przeżyciami

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,

·       słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,

·       śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Poznawcza aktywność dziecka

·       określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

·       liczenie palców, przedmiotów itp.,

·       obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 72, 73).