• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

  GRUPA II

 

Tydzień I: Taki sam, ale inny 1.06 – 5.06.2020r.

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– poznawanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata

– szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

 

Tydzień II: Na moim podwórku 8.06 – 12.06.2020r.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

– bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

– zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru

– rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

– zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

– bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw

 

 

Tydzień III   Wiosenna łąka: Bezpieczne wakacje 15.06 – 19.06.2020r.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

 

 

 

Tydzień IV  Niech żyją wakacje  22.06 – 30.06.2020r.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

 

Nasz kontakt
z techniką

Środki transportu

– poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

  • nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicz­nych
  • bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
  • rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi
  • zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów
  • jedzenia nieznanych ro­ślin, brudnych owoców.

 

Opracowanie: Aleksandra Kamińska