• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

     Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc  Maj 2020

 1. Moja miejscowość
 2. Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego miasta
 3. Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojej miejscowości
 4. Poznawanie fauny i flory Morza Bałtyckiego- wzmacnianie postawy dbania o środowisko
 5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych
 6. Moja Ojczyzna
 7. Rozbudzanie uczuć patriotycznych do Polski jako Ojczyzny
 8. Kształtowanie świadomości : mieszkam w Polsce,  jestem Polakiem
 9. Budzenie szacunku do polskich symboli narodowych
 10. Zwracanie uwagi na regiony Polski i ich charakterystycznych cech ( ukształtowanie powierzchni)
 • Łąka majowa

1.Wprowadzenie dzieci w świat majowej przyrody

2.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, filmów, literatury

3.Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących łąkę- wyrabianie szacunku dla zwierząt i roślin

 1. Utrwalenie zdobytej wiedzy w pracach plastycznych

        IV .         Święto Rodziców

                     1.Nazywanie członków rodziny- określanie stopnia  pokrewieństwa , nazywanie 
                       zawodów wykonywanych przez rodziców
                     2. Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności, do wspólnej zabawy
                     3. Kształtowanie postawy empatii wobec potrzeb rodziców oraz pozostałych
                         domowników

                  

 

 

 

GRUPA     V , plan pracy   od  08.06. do 30.06.2020

 

 Temat kompleksowy

Proponowany temat zajęć i zabaw

Realizowane obszary podstawy  programowej

Cele z podstawy programowej, programu edukacji przedszkolnej i IPET-ów

Wskazówki do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

„Mieszkańcy łąki”

 

08.06.- 12.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bezpieczne lato”

 

15.06 – 30.06

 

1.Omówienie planszy „Mieszkańcy łąki”

 

 

 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej; lepienie z masy solnej na temat dowolny, zainspirowany tematem „Łąka”

 

 

3. Zapoznanie z etapami rozwoju żaby

 

 

 

4. Słuchanie piosenki „Tęcza, tęcza, cza…”

 

 

 

 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne różnymi narzędziami na różnych powierzchniach

 

 

 

 

 

1. Rozmowa na temat bezpieczeństwa

 

 

2. Utrwalanie umiejętności matematycznych

 

 

3. Utrwalanie znajomości liter, czytanie.

 

 

 

4. Słuchanie piosenki o ruchu drogowym

 

 

5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego pobytu nad wodą

 

 

6. Ćwiczenia w pisaniu liter.

 

 

 

 

 

7. Wycinanie nożyczkami

 

 

 

 

 

8. Nauka wiersza „Lato”

 

 

9. Owoce lata; omawianie wyglądu, poznanie wartości odżywczych

 

10. Zasady ruchu drogowego; przypomnienie

 

 

 

 

11. Malowanie farbami na temat Lato

 

 

 

12.

 

I-5

II-9

III-2,5

IV-1,5,9,16

 

 

 

 

I-5,8

IV- 13

 

 

 

 

 

 

 

I-5,7

III-1

IV-8

 

 

I-5

III-1,2,7

IV -7

 

 

 

 

I-9

III-1

IV-1,11,13

 

 

 

 

 

 

 

I-2,8

II-4,7

III-8

IV-1,8

 

 

I-7

II-4,7

III-5,8,9

IV-7,20

 

 

I-5

II-7

III-4

IV-5

 

I-5

II-4

III-2,5,8,9

IV-2,4,5,9,20

 

 

I-5,7,8

II-1,6

III-5,7

 

 

 

I-5

II-9

III-2,5

IV-1,5,9,16

 

I-5

II-2

III-1,2

IV-1,2,7,20

 

 

 

I-4,9

II-1

III-7,8

IV-2,9

 

 

I-7,9

II-4,9

III-2,5,9

IV-1,2,5,20

 

 

I-5

II-11

III-5

IV-2,5,9,16,18

 

I-8,9

II-7

III-8,9

IV-4,9

 

 

I-5

II-7

III-4

IV-5

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie sposobu wypowiadania, posługiwanie się różnymi częściami mowy, budowanie zdań, przeliczanie słów

 

Rozwijanie sprawności manualnej, precyzji, kreatywności

 

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy o świecie przyrody

 

 

 

 

Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 

 

Rozwijanie koordynacji ruchowej( głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka, palców

 

 

 

 

 

 

Formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy

 

 

Doskonalenie umiejętności liczenia, znajomości cyfr, działań matematycznych

 

Tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

 

 

Słuchanie utworów wokalnych o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice

 

 

Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach

 

 

Określanie kierunku pisania – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu

 

 

 

 

Doskonalenie sprawności manualnych

 

 

 

 

Nauka wiersza  treściowo bliskich dzieciom sytuacjom, z jakimi się spotykają

 

Wdrażanie do zdrowego odżywiania się, promowanie walorów owoców sezonowych

 

 

Zachowanie bezpieczeństwa na drodze, znajomość telefonów alarmowych

 

Posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi, narzędziami

 

Upewnić się czy dzieci zrozumiały kierowane do nich polecenia, w razie potrzeby udzielać dodatkowych instrukcji

 

 

 

Stosować różnorodne formy wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia koncentracji uwagi

 

 

 

Formułować  krótkie konkretne polecenia

 

 

 

Stawiać cele o odpowiednim poziomie trudności

 

 

 

Brać pod uwagę aktualne możliwości grafomotoryczne, dzielić zadania na etapy jeśli tego wymaga sytuacja