Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Cele ogólne projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób
 • Integracja zespołu klasowego
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu "Emocja"
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji
 • Eliminowanie zachowań agresywnych
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja wprowadza uczniów w świat wartości, wskazywania wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Formuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.  Ukierunkowuje ucznia ku wartościom. Kształtuje inteligencję emocjonalną u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych. Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywanie barier, integracja środowiska szkolnego. 

Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy). Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia. Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.