Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Każde dziecko ma prawo do pełnego uczestnictwa w środowisku. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i zdrowym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. W myśl przemian jakie zachodzą w polskiej edukacji, przed placówką oświatową, jaką jest przedszkole stawiane są nowe zadania. Przedszkole postrzegane jest jako firma oferująca swoje usługi klientom. Pojawia się tu nowe pojęcie w funkcjonowaniu przedszkola, jakim jest marketing, czyli proces sprzedaży towarów i usług, który przebiega w trzech etapach:

 1. Rozpoznanie kim są klienci i jakie są ich potrzeby, czyli badanie rynku - aby zaspokoić oczekiwania klientów, dyrektor musi przeprowadzić analizę najbliższego otoczenia, orientować się, czy w pobliżu jest inne przedszkole, jaki jest jego profil, specyfika, jakie dodatkowe usługi oferuje ono swoim klientom. Działania te stanowią badanie rynku i są wyznacznikiem oferowanych usług przez własną placówkę.
 2. Przygotowanie towaru lub usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta - są nimi dzieci i ich rodzice. Warto zastosować tutaj ankietę, dzięki której będzie można poznać oczekiwania klientów i przemyśleć sposób ich realizacji.
 3. Informowanie i reklamowanie swojego towaru lub usługi tak, aby przekonać klienta do zakupu – stworzenie niepowtarzalnego symbolu, identyfikatora placówki (m.in. strona internetowa przedszkola, publikacje dotyczące działalności przedszkola w prasie lokalnej, uroczystości przedszkolne, gazetki).

Cele strategiczne przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka,
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 • Bycie sobą wśród innych.
 • Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji.
 •  Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności.
 •  Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

Wizja

Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja

Misja przedszkola:

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 •  Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 •  Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Zasoby

Zasoby:

 • Ludzkie:
  • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
  • zespół specjalistów – logopeda, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, psycholog,
 • Materialne:
  • sale, w których przebywają i bawią się dzieci, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiają ich wszechstronny rozwój, zapewniają bezpieczeństwo,
  • gabinety specjalistów dobrze i nowocześnie wyposażone w pomoce i sprzęt,
  • dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata,
  • przedszkole dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zadania

Zadania ujęte w Planie Rozwoju Przedszkola

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się.
 •  Indywidualizacja pracy z dzieckiem, wyrównywanie szans edukacyjnych.
 •  Respektowanie norm społecznych.
 •  Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.
 •  Współpraca z rodziną dziecka warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na:

 • DZIECKO
  • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
  • Jest akceptowane takim jakie jest.
  • Czuje się bezpiecznie.
  • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
  • Uczy sie dostrzegać swoje mocne strony.
  • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
  • Uczy sie dostrzegać potrzeby innych ludzi.
  • Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 • RODZICE
  • Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
  • Uzyskują pomoc specjalistów.
  • Wyrażają swoja opinię i oceniają pracę przedszkola.
  • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
  • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówka.

 • NAUCZYCIELE
  • Są aktywni i twórczy.
  • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
  • Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
  • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
  • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.
  • Monitorują efektywność własnej pracy.
  • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
  • Podnoszą kwalifikacje zawodowe.
  • Prowadza obserwacje pedagogiczne, które wykorzystuję w pracy dydaktyczno - wychowawczej